Opinie naszych użytkowników

Pragnę serdecznie podziękować za wspaniałe pomysły i ciekawe materiały z których korzystam już od jakiegoś czasu w pracy z dziećmi. Wasza strona jest po prostu fantastyczna(...)
Agnieszka K.

Wczoraj byłam bezradna jak pomóc mojemu dziecku w nauce tabliczki mnożenia. A dzisiaj jestem szczęśliwa, że dzięki Pani pomocy, mojemu dziecku udało się ruszyć z miejsca.
Beata z Łodzi

Bardzo często korzystam z serwisu SuperKid.pl... Jest świetny, kapitalny, rozwija wyobraźnię, kreuje osobowość, rozwija zainteresowania :) Dziękuję.
Elżbieta J., mama i nauczycielka

Czytaj inne opinie »

W 2020 r. SuperKid.pl otrzymał
NAGRODĘ GŁÓWNĄ
w konkursie
ŚWIAT PRZYJAZNY DZIECKU,
w kategorii: Internet.
Organizatorem konkursu jest:
Komitet Ochrony Praw Dziecka.

Polityka prywatności

Właścicielem serwisu Superkid.pl oraz administratorem danych osobowych jego użytkowników jest firma "Profina" Jolanta Gajda, zwana dalej w skrócie Profiną. Dane adresowe i kontaktowe firmy umieszczone są pod tym adresem -> dane firmy.

Każdego użytkownika i subskrybenta serwisu Superkid.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, która jest zamieszczona na bieżącej stronie.

Jakiekolwiek zmiany, które mogą być wprowadzone w przyszłości, nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę, która jest obowiązująca i niezmienna:
Profina nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych użytkowników / subskrybentów swojego serwisu.

Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności, nie odwiedzaj tego serwisu, nie prenumeruj newsletterów oraz nie nabywaj produktów i usług oferowanych przez Superkid.pl.

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisu Superkid.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. W szczególności dotyczy to rejestracji, prenumeraty biuletynu oraz zamówienia abonamentu.

Założenie konta w serwisie w celu korzystania z materiałów edukacyjnych oferowanych zarejestrowanym użytkownikom wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej, która służy do wysyłania użytkownikom okresowych wiadomości mailowych. Charakter tych wiadomości oraz sposób rezygnacji z nich jest opisany niżej, w sekcji "Wiadomości wysyłane do użytkownika".

W formularzu rejestracyjnym prosimy również o podanie informacji, czy użytkownik jest rodzicem czy nauczycielem. Ta informacja umożliwia nam wysyłanie wiadomości i zapytań tylko do tej grupy odbiorców, której one dotyczą. Przykładowo dzięki temu rodzic nie otrzyma maili skierowanych do nauczycieli. Pozwala nam to również lepiej dopasować ofertę serwisu do potrzeb odbiorców.

W każdej chwili istnieje możliwość skasowania swoich danych z listy mailingowej poprzez usunięcie swojego konta użytkownika z serwisu.
W przypadku kont indywidualnych odbywa się to poprzez przycisk "Rezygnuję z konta", dostępny w zakładce ustawień użytkownika. Jeśli ten przycisk zostanie użyty, konto (wraz ze wszystkimi jego danymi) jest usuwane bezpowrotnie po 24 godzinach od kliknięcia przycisku. Czas 24 godzin został wprowadzony na wypadek, gdyby użytkownik się rozmyślił lub użył przycisku przez pomyłkę. Można również zgłosić prośbę o usunięcie konta, pisząc z adresu mailowego podanego przy rejestracji na nasz adres:  kontakt(małpa)superkid.pl.
W przypadku kont szkolnych konto można usunąć wyłącznie poprzez zgłoszenie takiej chęci mailem. Chroni to placówkę przed utratą konfiguracji i historii konta spowodowaną ewentualnym błędem pracownika placówki.

Mail z prośbą o usunięcie konta, wysłany przez właściciela adresu mailowego przypisanego do danego konta (indywidualnego lub szkolnego) skutkuje niezwłocznym usunięciem konta wraz ze wszystkimi jego danymi. Usunięcie konta powoduje całkowitą i bezpowrotną utratę danych użytkownika i historii konta, co w przyszłości uniemożliwia ubieganie się o rabat z tytułu stażu abonamentowego.

Zamawianie odpłatnych usług i produktów oferowanych przez firmę Profina wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych. Dane w polach oznaczonych jako obowiązkowe są pobierane w celu prawidłowej obsługi sprzedażowej i posprzedażowej zamawiającego. Niepodanie wymaganych danych zablokuje możliwość kontynuowania danego procesu.

Przetwarzanie danych osobowych

Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym poniżej „RODO”) informujemy, że administratorem danych osobowych jest właściciel serwisu www.superkid.pl firma „Profina” Jolanta Gajda, dane adresowe i kontaktowe: dane firmy, zwana poniżej „Profiną”. Zapewniamy, że Profina gwarantuje poufność wszelkich przekazanych jej danych osobowych, gromadzi dane osobowe z należytą starannością i odpowiednią ochroną przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione.

1. Dane osobowe przetwarzane są przez Profinę w następujących celach:

a) zawarcia i wykonywania łączącej Państwa z Profiną umowy – obejmującej udostępnianie użytkownikom serwisu SuperKid.pl materiałów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (podstawa prawna art. 6 ust.1 pkt. b RODO),
b) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Profinie – m.in. obejmujących wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych i rozliczeniowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna art. 6 ust.1 pkt. c RODO),
c) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Profiny – m.in. obejmujących marketing bezpośredni własnych produktów i usług, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu użytkownika, informowanie o zmianach w serwisie SuperKid.pl, prowadzenie analiz jakości świadczonych usług i oferowanych produktów, organizowanie i przeprowadzanie promocji, konkursów lub akcji marketingowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), oraz
d) w oparciu o wyrażoną przez użytkownika odrębną zgodę: w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług partnerów Profiny, przy czym dane osobowe użytkownika nie są udostępniane osobom trzecim (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

2. Które dane osobowe są niezbędne

Profina stosuje zasadę tzw. minimalizacji danych osobowych, co oznacza, iż Profina przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych. Korzystanie z serwisu SuperKid.pl jest poprzedzone procesem rejestracji i wiąże się z koniecznością podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego korzystania z serwisu (przede wszystkim: imię oraz adres e-mail), do pobrania opłat oraz udostępnienia zamówionych materiałów.

W trakcie korzystania z serwisu, Profina automatycznie gromadzi informacje dotyczące:
- daty, czasu wizyty oraz IP urządzenia, z którego następuje połączenie z serwisem SuperKid.pl,
- informacje na temat statystyki oglądalności serwisu i przeglądanych treści.

3. Komu przekazywane są Państwa dane

Profina przekazuje Państwa dane wyłącznie podmiotom, osobom trzecim, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zrealizowania umowy zawartej z użytkownikiem serwisu SuperKid.pl - w tym m.in. partnerom świadczącym usługi rachunkowe, usługi techniczne (utrzymanie i rozwój systemów informatycznych, utrzymanie serwisów internetowych, obsługa serwera poczty elektronicznej).

4. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełniania obowiązków prawnych Profiny są przechowywane przez okres wykonywania umowy z klientem, a po jego upływie przez okres, w którym obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie danych (np. dla celów rachunkowych, w celach zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgłoszonych lub przysługujących Profinie). Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania lub zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dotyczą.

5. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Profinę przysługują Państwu uprawnienia do żądania:
a) dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, czyli do uzyskania potwierdzenia, czy Profina przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
b) sprostowania danych, jeśli dane przetwarzane przez Profinę są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) przeniesienia danych, to jest prawo do otrzymania przekazanych Profinie danych osobowych i przesłania ich innemu administratorowi danych.
Nadto, przysługują Państwu:
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Profiny,
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
h) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

Prawa, wymienione w punktach 5 lit. a – g można zrealizować wysyłając e-mail ze stosownym żądaniem na adres kontakt(małpa)superkid.pl.

Profina informuje niniejszym, że dane osobowe są przechowywane na zewnętrznym serwerze, u dostawcy usług hostingowych OVH Sp. z o.o.

Wiadomości wysyłane do użytkownika

Poniżej informujemy, jakie wiadomości są wysyłane do użytkowników i jak można z nich zrezygnować:

1. biuletyn z nowościami w serwisie (o ile w formularzu rejestracji lub panelu ustawień konta użytkownik wyraził na to zgodę). Po wyrażeniu zgody na otrzymywanie biuletynu z nowościami można z niego zrezygnować w każdej chwili, klikając odpowiedni link zamieszczony na końcu treści każdego biuletynu.

2. tzw. Darmowy Pakiecik (wysyłany do osób bez abonamentu, zawiera materiały edukacyjne udostępniane bezpłatnie). Rezygnacja z Darmowego Pakieciku odbywa się poprzez usunięcie konta z serwisu.

3. wiadomości niezapowiedziane. Pod tym pojęciem rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu Superkid.pl, jego usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozesłanie zostało opłacone przez Partnerów Profiny.
Przekazy komercyjne filtrujemy tak, abyś otrzymywał tylko takie informacje, które mogą być dla Ciebie potencjalnie interesujące. Ograniczamy ich objętość i wysyłamy je niezwykle rzadko.
Subskrybenci SuperKid.pl (czyli osoby, które opłaciły abonament) mogą zrezygnować z niezapowiedzianych wiadomości, przekazując takie życzenie mailem do administratora serwisu. Użytkownicy, którzy się zarejestrowali w serwisie, ale nie opłacili abonamentu, mogą zrezygnować z tych wiadomości, usuwając swoje konto z serwisu.

Jawne dane osobowe

Dane osobowe podawane przez użytkownika w sposób jawny w treści komentarzy na blogu lub przy okazji wyrażania opinii na temat serwisu Superkid.pl, są widoczne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Nie mamy praktycznej możliwości zabezpieczenia Cię przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Ci niezamówionych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (czyli tzw. "ciasteczka")

Serwis Superkid.pl wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe zapisywane w komputerze internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia różnych operacji. Usprawniają one działanie serwisu, a także zapewniają użytkownikowi wygodę podczas jego przeglądania. Pozwalają lepiej dopasować oferowaną zawartość do potrzeb użytkownika, dostosować funkcjonalności do jego indywidualnych preferencji, zapobiegają też powtórnemu wyświetlaniu komunikatów użytkownikowi, który się już z nimi zapoznał.

Pliki cookies służą również celom statystycznym i reklamowym. W szczególności wykorzystywane są przez usługi Google Analytics oraz Google Adwords, z których korzysta serwis. Usługi te pomagają analizować sposób wykorzystywania serwisu przez użytkowników i wykorzystywać tę wiedzę do jego optymalizacji i rozwoju. Pozwalają także na wyświetlanie w sieci Google spersonalizowanych reklam dopasowanych do zainteresowań użytkowników. Wśród informacji, które Google gromadzi i przechowuje na swoich serwerach, nie ma żadnych danych osobowych, które mogłyby zidentyfikować konkretnego użytkownika.

Cookies nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla użytkownika i jego danych. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem.

Każdy użytkownik ma pełną swobodę zarządzania swoimi plikami cookies - może to robić z poziomu przeglądarki internetowej na własnym komputerze. Brak akceptacji dla plików cookies nie przeszkodzi w korzystaniu z serwisu, jednak w istotny sposób zmniejszy wygodę podczas jego przeglądania.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisie i newsletterach wydawanych przez Superkid.pl.
 

Profina, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, o czym użytkownicy i klienci zostaną natychmiast poinformowani.

W przypadku pytań proszę pisać na adres:
kontakt(małpa)superkid.pl

Wyłączenie odpowiedzialności

Stworzyliśmy Superkid.pl, aby pomagać rodzicom w mądrym wychowywaniu dzieci oraz ich edukacji. Mimo, że prezentujemy rozwiązania wypracowane w oparciu o doświadczenia własne oraz o fachową literaturę psychologiczną, pedagogiczną i metodyczną, to mogą one nie być jednakowo skuteczne dla wszystkich. Porady i materiały, które udostępniamy, powinny być przeanalizowane pod kątem własnego przypadku, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i wprowadzane w życie na własną odpowiedzialność.

Zawarte w Superkid.pl artykuły naszych własnych redaktorów oraz artykuły gości przedstawiają opinię autora artykułu i jako opinię należy je traktować. Komentarze zamieszczone na blogu przez odwiedzających - to subiektywna opinia tychże odwiedzających, z którą my nie zawsze się utożsamiamy.

Stworzyliśmy Superkid.pl, aby pomóc Ci znaleźć drogę do mądrego i dojrzałego rodzicielstwa i wszelkie działania w ramach serwisu są podporządkowane temu celowi.

Zespół SuperKid.pl