Opinie naszych użytkowników

Pragnę serdecznie podziękować za wspaniałe pomysły i ciekawe materiały z których korzystam już od jakiegoś czasu w pracy z dziećmi. Wasza strona jest po prostu fantastyczna(...)
Agnieszka K.

Wczoraj byłam bezradna jak pomóc mojemu dziecku w nauce tabliczki mnożenia. A dzisiaj jestem szczęśliwa, że dzięki Pani pomocy, mojemu dziecku udało się ruszyć z miejsca.
Beata z Łodzi

Bardzo często korzystam z serwisu SuperKid.pl... Jest świetny, kapitalny, rozwija wyobraźnię, kreuje osobowość, rozwija zainteresowania :) Dziękuję.
Elżbieta J., mama i nauczycielka

Czytaj inne opinie »

Na skróty:

Wspieramy:

Regulamin

 

Regulamin korzystania z serwisu

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego SuperKid.pl, znajdującego się pod adresem internetowym http://www.superkid.pl, zwanego dalej Serwisem.

2. Właścicielem i administratorem jest firma PROFINA Jolanta Gajda, zwana dalej Administratorem. Informacje o firmie są podane na stronie Dane firmy (https://www.superkid.pl/dane-firmy).

3. Do użytkowania Serwisu i pełnego wykorzystania jego zasobów niezbędne są standardowe urządzenia wraz z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym:
- przeglądanie stron WWW (zalecana jest przeglądarka Firefox lub Chrome w najnowszych dostępnych wersjach)
- korzystanie z programów w technologii Flash (konieczny jest program Flash Player w najnowszej wersji)
- pobieranie i odczytywanie plików pdf (zalecany jest program Adobe Reader).
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w użytkowaniu Serwisu, wynikające z braku zainstalowanych programów i aktualizacji, z niedostatecznie szybkiego łącza internetowego i innych problemów występujących po stronie użytkownika Serwisu.

4. Przedstawione w Serwisie treści i poglądy edukacyjne i wychowawcze nie są zbiorem oficjalnych nakazów i zaleceń, a jedynie są wyrazem osobistych przekonań redaktorów Serwisu – i tylko w taki sposób powinny być interpretowane.

5. Częścią Serwisu jest blog (http://superkid.pl/blog) prowadzony przez właściciela Serwisu, będący zbiorem jego prywatnych opinii oraz aktualności dotyczących Serwisu. Na stronach bloga użytkownicy i inne osoby mogą zamieszczać swoje opinie. Zamieszczenie opinii oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności Serwisu.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników i inne osoby na stronach Serwisu. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi, które uzna za naruszające ogólnoprzyjęte zasady komunikacji społecznej lub też uchybiające szeroko rozumianej zasadzie decorum.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do wybiórczego publikowania na stronach Serwisu wypowiedzi użytkowników i innych osób, które uzna za ciekawe i warte podania do ogólnej wiadomości – bez modyfikowania ich treści.
 
II. Przedmiot Serwisu
1. Przedmiotem serwisu jest udostępnienie materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (zwanych dalej Materiałami) oraz narzędzi (zwanych dalej Narzędziami), które ułatwiają rodzicom i nauczycielom tworzenie własnych, zindywidualizowanych materiałów edukacyjnych.

2. Materiały mają postać plików audio, video, gier interaktywnych, plików graficznych, artykułów, a przede wszystkim plików w formacie pdf, które użytkownicy mogą ze strony Serwisu pobierać i we własnym zakresie wydrukować. Narzędzia mają postać generatorów arkuszy o różnorodnych funkcjonalnościach.

3. Serwis prowadzony jest z myślą o dzieciach i ich rodzicach i to ich potrzeby są dla Administratora najważniejsze.
 
III. Rejestracja i użytkowanie konta.
1. Rejestracja w serwisie jest potwierdzeniem zapoznania się i bezwzględnej akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności. Osoba, która nie zgadza się z Regulaminem i Polityką Prywatności, nie powinna dokonywać rejestracji.

2. Rejestracji w Serwisie może dokonać każda osoba fizyczna i prawna.

3. Przy rejestracji należy zadeklarować, czy ma być to konto dla użytkownika indywidualnego czy dla placówki oświatowej. Ma to szczególne znaczenie wtedy, gdy użytkownik zakupi lub otrzyma abonament, ponieważ konta użytkowników indywidualnych i konta szkolne mają odmienne funkcjonalności.

4. Rejestracja jest bezpłatna i zezwala na korzystanie z Serwisu w stopniu ograniczonym. Uprawnia też do otrzymywania co miesiąc tzw. Darmowego Pakieciku, czyli zestawu bezpłatnych ćwiczeń dla dzieci.

5. Przy rejestracji użytkownik definiuje swój własny login i hasło, które służą do logowania się w Serwisie.

6. Osobami uprawnionymi do logowania się na koncie indywidualnym danego użytkownika jest on sam oraz osoby bezpośrednio z nim spokrewnione. Osobami uprawnionymi do logowania się na koncie placówki oświatowej są pracownicy tejże placówki, a w przypadku kont uczniowskich i multi-Kont - także uczniowie.

7. Zabrania się przekazywania osobom trzecim hasła i loginu do własnego konta.

8. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji prawdziwych danych oraz aktualnego adresu mailowego. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy i szkody wynikłe z faktu podania błędnych lub fałszywych danych, w tym - nieprawidłowego lub nieużywanego adresu mailowego.

9. Na jednym koncie może być zalogowana w tym samym czasie określona limitem liczba osób. Limit ten zależy od rodzaju posiadanego konta i wynosi on:
- 3 jednoczesne logowania w przypadku użytkowników indywidualnych
- 3 jednoczesne logowania w przypadku Administratora konta szkolnego
- 1 logowanie w danym czasie w przypadku Konta nauczyciela podlegającego pod konto szkolne
- 1 logowanie w danym czasie w przypadku Konta uczniowskiego podlegającego pod konto szkolne
- 15 jednoczesnych logowań w przypadku multi-Konta (podlegającego pod konto szkolne).

10. W przypadku, gdy zostanie przekroczony limit liczby równoczesnych logowań, kolejne logowania będą blokowane. Pojawi się wówczas komunikat, że limit logowań został przekroczony i użytkownik nie będzie mógł się zalogować do serwisu. Warto wówczas sprawdzić, czy dane do logowania nie są wykorzystywane przez osoby trzecie, nieuprawnione do logowania się w serwisie.

11. Gdy użytkownik otrzyma komunikat o przekroczonym limicie logowań i zablokowanym dostępie do konta, może, korzystając z formularza kontaktowego, napisać do Administratora serwisu z prośbą o odblokowanie konta. W wiadomości należy podać login konta, którego sprawa dotyczy. W takim przypadku wszystkie aktywne sesje osób korzystających z danego konta zostaną zamknięte, co umożliwi ponowne zalogowanie się na konto.
IV. Zasady korzystania ze strefy abonenta na koncie indywidualnym
1. Ze strefy abonenta korzystać mogą użytkownicy Serwisu, którzy dokonali opłaty za jedną z proponowanych na stronie zamówienia opcji abonamentowych.

2. Wykupienie abonamentu zapewnia pełen dostęp do wszystkich Materiałów i Narzędzi udostępnianych na stronach Serwisu, przez całą dobę, z dowolnego komputera, przez okres oznaczony w wybranej opcji abonamentowej (30, 180 lub 365 dni). Konieczne jest jedynie zalogowanie się na swoje konto.

3. Przez korzystanie ze strefy abonenta należy rozumieć:
- dostęp do Materiałów publikowanych w Serwisie oraz ich pobieranie, zapisywanie na swój dysk, drukowanie, kopiowanie wydruków i wykorzystywanie ich do celów edukacyjnych oraz na własny osobisty użytek.
- korzystanie z Narzędzi dostępnych w serwisie i tworzenie za ich pomocą własnych materiałów, ich pobieranie, zapisywanie na dysk, drukowanie, kopiowanie wydruków i wykorzystywanie ich do celów edukacyjnych oraz na własny osobisty użytek.

4. Użytkownik będący nauczycielem, wykładowcą, terapeutą, pracownikiem świetlicy lub biblioteki lub jakimkolwiek innym pracownikiem placówki publicznej lub prywatnej związanej z szeroko rozumianą oświatą, może wykorzystywać pobrane arkusze na zajęciach z dziećmi. W tym celu może powielać wydruki w dowolnej liczbie bez usuwania informacji o źródle ich pochodzenia oraz może przekazywać te wydruki dzieciom.

5. Osobami uprawnionymi do korzystania z konta w strefie abonenta jest abonent i osoby bezpośrednio z nim spokrewnione, przy czym w tym samym czasie z jednego konta może korzystać liczba osób określona limitem logowań (patrz p. III pp.9).

6. Zabrania się podawania osobom trzecim loginu i hasła uprawniającego do korzystania ze strefy abonenta.

7. Po zakończeniu okresu abonamentowego użytkownik może korzystać ze ściągniętych przez siebie materiałów, pod warunkiem przestrzegania niniejszego Regulaminu, a w szczególności zapisów w p. VII.
 
V. Zasady korzystania ze strefy abonenta na koncie szkolnym
1. Ze strefy abonenta na koncie szkolnym korzystać mogą pracownicy placówki oświatowej, która dokonała opłaty za jedną z proponowanych opcji abonamentowych oraz - w przypadku zakupienia multi-kont lub kont uczniowskich - uczniowie, na zasadach przyjętych dla danego rodzaju konta.

2. Wykupienie abonamentu zapewnia:

a/ w przypadku konta szkolnego, kont nauczycielskich i uczniowskich - pełen dostęp do wszystkich Materiałów i Narzędzi udostępnianych na stronach Serwisu, przez całą dobę, z dowolnego komputera, przez okres oznaczony w wybranej opcji abonamentowej (30 lub 365 dni).

b/ w przypadku multi-Konta - dostęp do materiałów ONLINE w Serwisie, z dowolnego komputera, w dni robocze od godz. 7.00 do 17.00 przez okres, na który placówka posiada abonament na koncie szkolnym. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo, by w okresach promocyjnych udostępniać multi-Konta także w godzinach wieczornych lub w dni wolne od nauki.

3. Przez korzystanie ze strefy abonenta należy rozumieć dostęp do Materiałów publikowanych w Serwisie oraz możliwość tworzenia własnych materiałów za pomocą udostępnianych przez serwis Narzędzi. Materiały uzyskane w którykolwiek ze sposobów placówka może wykorzystywać do celów edukacyjnych. Materiały te mogą być zapisywane na dysku i/lub drukowane. Wydruki mogą być powielane w dowolnej liczbie bez usuwania informacji o źródle ich pochodzenia oraz mogą być przekazywane uczniom lub wychowankom.

4. Osobami uprawnionymi do korzystania z konta szkolnego w strefie abonenta jest Administrator konta szkolnego oraz osoby posiadające konta nauczycielskie i konta uczniowskie w obrębie konta szkolnego. Z multi-Kont mogą korzystać uczniowie w ramach określonych dla tego konta limitów. W każdym z tych przypadków w tym samym czasie z jednego konta może korzystać liczba osób określona limitem logowań (patrz p. III pp.9)

5. Zabrania się podawania osobom trzecim loginu i hasła uprawniającego do wejścia do strefy abonenta. 

6. Po zakończeniu okresu abonamentowego szkoła może korzystać ze ściągniętych przez siebie materiałów, pod warunkiem przestrzegania niniejszego Regulaminu, a w szczególności zapisów w p. VII.
 
VI. Dokonywanie płatności
1. Aby sprawdzić ceny abonamentowe aktualne na dany dzień, należy wejść na stronę zamówienia (http://superkid.pl/abonament) i wybrać rodzaj abonamentu (indywidualny lub dla placówek oświatowych). Po wybraniu opcji "abonament indywidualny" użytkownik przejdzie na stronę z dostępnymi rodzajami abonamentu i ich cenami. W przypadku wybrania opcji "abonament dla placówek oświatowych" użytkownik będzie mógł dokonać kalkulacji cenowej dowolnych konfiguracji za pomocą przycisku "Sprawdź koszt". Cennik dla szkół jest również podany na stronie: Abonament dla placówek oświatowych.

2. Płatności za abonament można dokonywać przelewem tradycyjnym, przelewem online lub za pomocą karty kredytowej, korzystając z formularza zamówienia w serwisie na stronie:
http://superkid.pl/abonament.

3. Wysokość wpłaty zależy od wybranego okresu abonamentowego oraz od przysługujących rabatów.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w aktywacji konta, wynikłe z zakłóceń działania sieci Internet lub z winy leżącej po stronie użytkownika, jego banku lub operatora transakcji elektronicznych (PayU lub PayPal).

5. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny abonamentu. Zmiany te nie będą obejmowały abonamentów już zakupionych lub tych, których proces zakupu już się rozpoczął (np. abonament ratalny lub abonament zamówiony, ale jeszcze nieopłacony).

6. Po złożeniu zamówienia użytkownik - jeśli chce korzystać z zasobów serwisu dostępnych dla abonentów - jest zobowiązany dokonać płatności za zamówiony abonament. Opłata za abonament powinna wpłynąć w ciągu 10 dni od dnia jego zamówienia. Po tym terminie, jeśli płatność nie wpłynie, zamówienie jest automatycznie kasowane i traci ważność. Nie wiąże się to z żadnymi zobowiązaniami - ani po stronie użytkownika, ani po stronie Administratora.
 
VII. Prawa do pobranych materiałów i treści edukacyjnych
1. Prawa autorskie do Narzędzi i Materiałów udostępnianych w Serwisie należą do Administratora serwisu i poszczególnych twórców tych Materiałów i Narzędzi.

2. Zabrania się publikowania i rozpowszechniania na innych stronach internetowych bez zgody Administratora:
- Materiałów pobranych z serwisu
- materiałów utworzonych za pomocą Narzędzi udostępnianych w serwisie.
Zakaz dotyczy także stron www będących w posiadaniu szkół, przedszkoli i innych placówek.

3. Zabrania się publicznego udostępniania Materiałów  w serwisach służących przechowywaniu, udostępnianiu i wymianie plików. Dotyczy to także materiałów utworzonych za pomocą Narzędzi udostępnianych w serwisie.

4. Zabrania się odsprzedawania osobom trzecim zarówno Materiałów pobranych z serwisu, jak i materiałów utworzonych za pomocą Narzędzi dostępnych w serwisie. Zabrania się wykorzystywania ich do celów komercyjnych. Wyjątek stanowią prywatne placówki oświatowe, które zakupiły abonament w celu wykorzystywania Materiałów w swojej placówce. Placówki te nie mogą pobierać dodatkowych opłat od swoich uczniów za udostępnianie materiałów pobranych z Serwisu lub utworzonych za pomocą udostępnianych przez Serwis Narzędzi.

5. Modyfikowanie treści pobranych Materiałów (w tym kopiowanie ich części, usuwanie wybranych elementów graficznych lub tekstowych czy łączenie ich z innymi elementami graficznymi lub tekstowymi) jest dozwolone tylko w przypadku używania materiałów do celów edukacyjnych i niekomercyjnych i tylko do użytku osobistego (obejmuje to również nauczycieli wykorzystujących materiały w klasie). Zabrania się publicznego rozpowszechniania tak zmodyfikowanych materiałów.

6. W przypadku uzyskania zgody Administratora na rozpowszechnianie Materiałów w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej, należy materiały pozostawić w niezmienionej formie. W szczególności zabrania się usuwania z nich informacji o źródle pochodzenia.

7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów utworzonych przez użytkowników za pomocą Narzędzi dostępnych w serwisie. Prawa autorskie serwisu dotyczą w tym przypadku jedynie oferowanego narzędzia, nie dotyczą natomiast utworzonych za jego pomocą materiałów. Za wszelkie błędy w treści jak i ewentualne naruszenia praw autorskich przez użytkownika tychże Narzędzi wyłączną odpowiedzialność ponosi sam użytkownik, który jest twórcą danego arkusza.

8. Powyższe zastrzeżenia dotyczą wszystkich użytkowników Serwisu i nie mają ograniczenia czasowego.
 
VIII. Usuwanie konta
1. Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje konto i dane osobowe z bazy Serwisu. W tym celu należy zalogować się do Serwisu, używając swojego loginu i hasła, a następnie w panelu logowania kliknąć w link "Ustawienia". Użytkownik zostanie przekierowany na stronę ustawień swojego profilu, gdzie znajduje się m.in. link "Rezygnuję z konta", z którego można skorzystać.

2. Jeśli użytkownik nie pamięta danych do logowania, może zgłosić chęć usunięcia konta mailowo. Administrator, po otrzymaniu takiego zgłoszenia, dokona niezwłocznie usunięcia konta.

3. Administrator ma prawo usunąć konto użytkownika, jeśli:
- użytkownik nie stosuje się do zasad Regulaminu lub nie akceptuje Polityki Prywatności
- użytkownik przez okres 3 miesięcy nie loguje się do serwisu (nie dotyczy aktualnych abonentów).

4. W przypadku braku aktywności na koncie przez 3 miesiące, użytkownik dwukrotnie otrzymuje mailem przypomnienie o konieczności zalogowania się do serwisu, jeśli chce zachować swoje konto użytkownika. Jednorazowe zalogowanie wystarcza, by przedłużyć żywotność konta o kolejne 3 miesiące. Brak reakcji na owe przypomnienia oznacza przyzwolenie na usunięcie konta. Nie dotyczy to aktualnych abonentów, których konta są ważne przez cały okres trwania abonamentu i nie wymagają wykazywania jakiejkolwiek aktywności.
 
IX. Promocje, konkursy
1. Uczestnictwo w konkursach ogłoszonych przez Administratora oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.

2. O wszelkich konkursach użytkownicy będą informowani z wyprzedzeniem drogą mailową.

3. Udział w promocjach oferowanych przez Administratora oznacza bezwarunkową akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.

4. Użytkownicy, dla których będą przygotowane promocje, będą informowani o tych promocjach z wyprzedzeniem drogą mailową.

5. Czas trwania promocji oraz jej warunki są zawsze ściśle określone przez Administratora i nie podlegają negocjacjom z użytkownikami.

6. Jeśli promocja polega na udzieleniu użytkownikowi jakichś korzyści przy zakupie abonamentu (np. rabat), użytkownik - aby skorzystać z tej promocji - powinien złożyć zamówienie w okresie trwania promocji. Liczy się data złożenia zamówienia. Płatność może dotrzeć w ciągu 10 dni od dnia złożenia zamówienia.

7. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w warunkach promocji, jednakże w sposób, który nie będzie działał na szkodę użytkowników.
 
X. Reklamacje, rezygnacja z abonamentu
1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu lub oferowanych w nim Narzędzi, trudności związane z korzystaniem z serwisu oraz wykryte błędy merytoryczne w Materiałach można zgłaszać Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego, za pomocą sugestera (zakładka przy prawej krawędzi ekranu) lub na adres mailowy podany na stronie Dane firmy.

2. Wszelkie pytania dotyczące obsługi konta użytkownika oraz problemy związane z logowaniem lub innymi funkcjonalnościami konta należy zgłaszać do Administratora za pomocą formularza kontaktowego lub na adres mailowy podany na stronie Dane firmy.

3. Na wszelkie reklamacje dotyczące konta lub serwisu Administrator odpowie w ciągu 1-24 godzin. Dotyczy to w szczególności zgłoszonych błędów i utrudnień w korzystaniu z konta użytkownika.

4. Administrator zapozna się także ze wszystkimi przesłanymi sugestiami i opiniami na temat serwisu, natomiast zastrzega sobie prawo do wprowadzania w życie tylko tych udoskonaleń i poprawek, które uzna za użyteczne i stosowne.

5. Administrator dokłada wszelkich starań, by odpowiadać na wszystkie bez wyjątku maile od użytkowników Serwisu, zastrzega sobie jednak prawo pozostawienia wybranych maili bez odpowiedzi – głównie w przypadku, gdy treść maila jest obraźliwa lub wskazuje na brak znajomości Regulaminu i Polityki Prywatności Serwisu. W przypadku otrzymania zapytań, na które odpowiedź można znaleźć w dziale Pomoc (http://superkid.pl/pomoc), Administrator zastrzega sobie prawo do wysłania w ramach odpowiedzi jedynie odnośnika do odpowiedniej informacji w tym dziale.

6. Zakup dostępu do Materiałów i treści publikowanych w Serwisie objęty jest gwarancją satysfakcji („Pełne zadowolenie z nabycia abonamentu albo zwrot pieniędzy”). Warunki gwarancji są opisane na stronie zamówienia abonamentu.

7. W ciągu 21 dni od włączenia abonamentu na koncie użytkownika, ma on prawo zrezygnować z niego bez podawania przyczyny. W tym celu należy zgłosić decyzję o rezygnacji na adres mailowy podany na stronie Dane firmy lub skorzystać z formularza kontaktowego. W wiadomości tej użytkownik powinien podać dane do przelewu zwrotu pieniędzy. W ciągu 3 dni roboczych od wpłynięcia zgłoszenia rezygnacji do serwisu zawierającego wszelkie niezbędne dane do zwrotu płatności, użytkownik otrzyma zwrot kwoty wpłaconej za abonament w pełnej wysokości. Abonament na jego koncie zostanie wyłączony w dniu zgłoszenia rezygnacji.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad reklamacji, po wcześniejszym zamieszczeniu stosownej informacji na stronie Serwisu. O zmianach użytkownicy będą informowani drogą mailową.
 
XI. Postanowienia końcowe
1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

2. Użytkownicy Serwisu będą informowani o ważnych zmianach Regulaminu drogą mailową.

3. Użytkownicy zobowiązani są do zaznajamiania się z wprowadzanymi w Regulaminie zmianami.

4. W przypadku nieakceptowania zmian w Regulaminie, użytkownik powinien usunąć swoje konto z Serwisu.

5. Jeśli osoba będąca w posiadaniu płatnego abonamentu nie zaakceptuje zmian w Regulaminie lub Polityce prywatności i usunie z tego powodu swoje konto, otrzyma na życzenie zwrot wpłaty za abonament, pomniejszonej o wartość wykorzystanego okresu abonamentowego. W takim przypadku, bez względu na rodzaj wykupionego abonamentu, wartość jednego miesiąca użytkowania serwisu jest równa cenie abonamentu 30-dniowego, aktualnej na dzień zgłoszenia rezygnacji.